«Τώρα φωτίζουν την ψυχή σου;»

παλιά οικητήρια Στο αμιγές φως σκληρό νερό λεπτός αέρας πέτρινη σκάλα απέριττο τόξο μυστηριακή αγκάλη ανατολική κόγχη θάλασσας Καθρέφτης λαών ενοτήτων εθνοτήτων εκεί πρωτοβάπτισμα του ήλιου εκεί η κραταίωση έγινε βύθισμα τωρινό Αψίδες από πέτρα υψώθηκαν στο φως στον άνεμο είδαν στρατιές να τις διαβαίνουν αιώνες τώρα μόνο άνεμος κατώφλια λιωμένα τώρα μόνο πέτρα Βυθίζεται […]